Xem Luận văn:
Quay lại | Ý kiến | BuiThiQuynhTho.zip
Luận văn / 2013:6979
 
 Luận văn
Góp ý
Nguồn tham khảo
Gửi cho bạn bè
Download nội dung
 

Tiêu đề

 Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả:

 Bùi Thị Quỳnh Thơ

Chuyên ngành:

  / Kinh tế - Quản lý

Nguồn phát hành:

 Học viện Tài chính

Sơ lược:

Đề tài luận án:Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh"

1.      Chuyên ngành:Kinh tế tài chính – ngân hàng;                 Mã số: 62.31.12.01

2.      Họ và tên NCS: Bùi Thị Quỳnh Thơ

3.      Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:

      Hướng dẫn 1: PGS,TS Trần Xuân Hải

      Hướng dẫn 2: TS Nguyễn Trường Giang

     4. Tên cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính

5. Những kết luận mới của luận án:

Thứ nhất, trên phương diện lý luận, luận án đã hệ thống và phát triển được các vấn đề lý luận cơ bản về chi ngân sách nhà nước. Điểm nổi bật, đáng chú ý của luận án là đã tổng hợp và phát triển lý luận về quản lý chi ngân sách nhà nước, vấn đề này được trình bày và phân tích đầy đủ trên các khía cạnh: Khái niệm, đặc điểm, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước, nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước, nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước, phương thức quản lý chi ngân sách nhà nước. Luận án cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm quản lí chi ngân sách nhà nước của một số quốc gia và địa phương từ đó rút ra kinh nghiệm cho việc quản lý chi ngân sách nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh. Đây là đóng góp mới của luận án trên phương diện lý luận.

Thứ hai, trên phương diện đánh giá thực trạng, luận án đã phân tích thực trạng chi ngân sách nhà nước và môi trường, thể chế phát triển quản lí chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2004 - 2012. Luận án đã làm rõ các vấn đề nổi cộm trong quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đối với các khoản chi thường xuyên cũng như chi đầu tư phát triển và vấn đề kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Từ việc phân tích thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước, luận án cũng đã chỉ ra những kết quả đạt được và một số tồn tại trong việc vận dụng quá trình quản lí chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên để làm căn cứ đưa ra những giải pháp khắc phục.     

Thứ ba, trên cơ sở tổng hợp lí luận và phân tích thực trạng, luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp để hoàn thiện quản lí chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Các giải pháp tập trung vào giải quyết những vấn đề quan trọng trong quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Hà Tĩnh và giải quyết những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản lý chi ngân sách nhà nước ở Hà Tĩnh thời gian qua. Trong đó, một số giải pháp được luận giải thấu đáo, có cơ sở lý luận và thực tiễn, là các đề xuất mới có giá trị thực tiễn như: Lựa chọn, quyết định danh mục và thứ tự ưu tiên các sản phẩm đầu ra, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động cần triển khai để phân bổ tối ưu nguồn lực tài chính địa phương; Tiếp đến là các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển theo hướng cập nhật kịp thời và đảm tính liên kết cao; đáng chú ý trong các nhóm giải pháp là hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ, định mức chi ngân sách nhà nước, nhóm giải pháp này tạo cơ sở cho việc quản lý chi NSNN tỉnh Hà Tĩnh đúng chuẩn mực và công bằng hơn; Đồng thời, luận án cũng đề xuất giải pháp áp dụng quy trình lập dự toán và phân bổ ngân sách trên cơ sở khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF) hướng theo kết quả đầu ra nhằm gắn kết chính sách, kế hoạch với ngân sách; và cuối cùng là một số giải pháp hỗ trợ khác như môi trường pháp lý, cải cách hành chính công, cải cách tài chính công, đào tạo cán bộ quản lý. Những giải pháp đề xuất là tương đối phù hợp và có khả năng thực thi ở Hà Tĩnh hiện nay.

Tóm lại, luận án đã cố gắng tổng quát một cách có hệ thống nội hàm của quản lí chi ngân sách nhà nước nói chung và áp dụng khung phân tích này vào đánh giá khái quát thực trạng quản lí chi ngân sách nhà nước của Hà Tĩnh. Từ đó, đã đề xuất một số giải pháp để quản lý chi ngân sách nhà nước Hà Tĩnh có thể hoàn thiện hơn.

ISBN: Chưa xác định

Tài liệu tham khảo:
  [/]

Chia sẻ quan điểm:
 
Họ tên: 
E-mail: